mấy cưa đĩa 3 luõi hk 01 có thể làm từ 1 lưỡi đến 5 lưỡi 255mm 305mm 350mm 400mm không trượt có trượt không trượt có trượtm 500mm

22,500,000  21,500,000 

mấy cưa mâm hk 01 có thể làm từ 1 lưỡi đến 5 lưỡi 255mm 305mm 350mm 400mm 500mm có thể làm từ 1 lưỡi đến 5 lưỡi