mấy cưa bàn 5 lưỡi (có trượt) hk 01 có thể làm từ 1 lưỡi đến 5 lưỡi 255mm 305mm 350mm 400mm 500mm có thể làm từ 1 lưỡi đến 5 lưỡi

35,500,000  34,500,000 

mấy cưa mâm hk 01 có thể làm từ 1 lưỡi đến 5 lưỡi 255mm 305mm 350mm 400mm 500mm có thể làm từ 1 lưỡi đến 5 lưỡi